Realistic HD photo of responsible use of AI and AI-powered automation in the management of the public sector

Υπεύθυνη χρήση της AI και της AI-powered αυτοματοποίησης στη διαχείριση του δημοσίου τομέα

Uncategorized xEN

Τον τελευταίο χρόνο, η δυνατότητα της Generative AI και της AI-powered αυτοματοποίησης να αναλύουν γρήγορα μεγάλα σύνολα δεδομένων έχει οδηγήσει σε ενημερωμένη λήψη αποφάσεων και σε υψηλή λειτουργική απόδοση σε πολλούς τομείς διοίκησης στον δημόσιο τομέα, όπως στρατηγική, οικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό, IT και παράδοση εφαρμογών και αλυσίδα εφοδιαστικής.

Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει επισημάνει τη σημασία της υπεύθυνης χρήσης της AI, αντιμετωπίζοντας ανησυχίες σχετικά με την προκατάληψη, τις παραβιάσεις ασφάλειας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάρρευση της δημόσιας εμπιστοσύνης. Η Λευκή Οίκος εξέδωσε ένα διαταγματικό έγγραφο με τίτλο “Ασφαλής, Αξιόπιστη και Αξιοπιστός Τεχνητή Νοημοσύνη”. Το διάταγμα περιγράφει περιοχές στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν οι οργανισμοί για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία της AI μέσω προτύπων δοκιμής, δημόσιο-ιδιωτικών συνεργασιών και εφαρμογής τεχνολογιών ενίσχυσης της ιδιωτικότητας.

Για να ενεργοποιήσουν τους καταναλωτές και τους εργαζομένους τους, οι οργανισμοί πρέπει να λάβουν μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων της AI. Επιπλέον, ο Σύνδεσμος παρουσίασε νομοσχέδιο, με τίτλο “Έρευνα, Καινοτομία και Λογοδοσία στην Τεχνητή Νοημοσύνη για το 2023”. Αν εγκριθεί, αυτή η νομοθεσία θα θεσπίσει ένα πλαίσιο για την καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, λογοδοσία και ασφάλεια, ενώ θα καθιερώσει ένα επιβαλλόμενο πρότυπο δοκιμής για “υψηλού κινδύνου” AI συστήματα.

Στο πλαίσιο του καθημερινού διαλόγου μεταξύ των ηγετών των οργανισμών για το μέλλον της AI στη δημόσια διοίκηση, ανακύπτει το ερώτημα: Πώς μπορούν οι ομάδες διοίκησης να ενσωματώσουν αποτελεσματικά αυτές τις δύο ανερχόμενες τεχνολογίες με υπεύθυνο τρόπο;

Το πρόσφατο διάταγμα της Λευκής Οίκου για την AI προσφέρει ακριβείς μέτρα για να καθοδηγήσει τους οργανισμούς στην υπεύθυνη χρήση της AI και των τεχνολογιών AI-powered, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ως μέρος της στρατηγικής διοίκησης του οργανισμού. Για παράδειγμα, απαιτεί την διορισμό αρχηγών τεχνητής νοημοσύνης για να συντονίσουν τη χρήση της AI σε όλους τους οργανισμούς, να προωθήσουν το καινοτομία, να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να διασφαλίζουν την συμμόρφωση με τις οδηγίες της κυβέρνησης.

Επιπλέον, οι οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσουν ένα εσωτερικό διοικητικό συμβούλιο για την AI, το οποίο θα επιβλέπει τα θέματα της AI και θα αναπτύσσει στρατηγικές για την υψηλή επίδραση χρήσης. Αυτά τα συμβούλια θα πρέπει να ενσωματωθούν στα υπάρχοντα μηχανισμούς διοίκησης του οργανισμού για να διασφαλιστεί ότι η AI θα θεωρείται ως ένας κυρίαρχος τομέας εκτέλεσης αποστολής, και όχι ως απομονωμένη προσέγγιση.

Οι οργανισμοί πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για την αυτοματοποίηση. Το ΚΑ πρέπει να απαρτίζεται από μια πολυσυνθετική ομάδα επιχειρηματιών, ειδικών σε AI και τεχνολογικών ηγετών. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να έχει ένα ψηφιακό προσανατολισμό της λειτουργίας περισσότερο από τεχνικό προσανατολισμό, που αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοποίηση της δύναμης της AI για την επίδραση στους στόχους της αποστολής.

Η ικανότητα της AI να επηρεάσει μετρήσιμα αποτελέσματα εξαρτάται από το ότι ενσωματώνεται και χρησιμοποιείται στις υπάρχουσες διαδικασίες αποστολής για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, πράγμα που απαιτεί έναν πραγματικό ψηφιακό προσανατολισμό, όπου τονίζεται η συνεργασία με τους υπεύθυνους της αποστολής για την επίλυση των κατάλληλων προβλημάτων.

Η AI είναι διαφορετική από άλλες τεχνολογίες, καθώς βοηθά και κατανοεί τι ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει ένα άτομο ή μια διαδικασία. Αυτό απαιτεί από τα ΚΑ να μετασχηματιστούν από μια τεχνική προσέγγιση σε μια προσέγγιση που εστιάζεται περισσότερο στη λειτουργική πλευρά και να κατανοήσουν πώς και ποια μορφή AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους.

Όσον αφορά την AI-powered αυτοματοποίηση, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτή καλύπτει μια σειρά τεχνολογιών, από πολύ συγκεκριμένες τοπικές εφαρμογές της AI έως προσωπικές μορφές AI που προέρχονται από λογισμικό συνεργασίας, έως το λεγόμενο LLM (large language models), που έχουν κατακτήσει τη δημόσια φαντασία.

Η αποτελεσματική και υπεύθυνη χρήση της AI απαιτεί αξιόπιστα δεδομένα για βελτιωμένη απόδοση και ταυτόχρονη εξασφάλιση της ασφάλειας δεδομένων. Όταν ένας οργανισμός αποφασίζει ποια τεχνολογία AI να χρησιμοποιήσει, επόμενο βήμα είναι να κατανοήσει τα είδη δεδομένων που απαιτούνται για την εκπαίδευση και βελτίωσή του. Εάν ένας οργανισμός χρησιμοποιεί μοντέλα από τρίτους, τότε πρέπει να διασφαλίσει ότι εφαρμόστηκαν νόμιμες και συμμορφωτικές μεθόδοι στην ανάπτυξη του μοντέλου. Συνεπώς, όλα τα μοντέλα αυτοματοποίησης που τροφοδοτούνται από AI πρέπει να έχουν αυστηρά και ελέγξιμα μέτρα προφύλαξης για την προστασία όλων των δεδομένων των πελατών.

Τα πρωτόκολλα διοίκησης πρέπει να συμπεριλάβουν μηχανισμούς εποπτείας και κανόνες διακυβέρνησης στα μοντέλα AI-powered για να εξασφαλίσουν την υπεύθυνη και ηθική εφαρμογή της AI στις αρχιτεκτονικές εργασιών. Μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα λογισμικού μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο του πώς, πού και με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται η AI σε κάθε δεδομένη διαδικασία, μπορεί να περιλαμβάνει πρωτόκολλα συμπερίληψης ανθρώπων στην απόφαση και να διασφαλίζει αυστηρή διακυβέρνηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεών της.

Η αυτοματοποιημένη πλατφόρμα λογισμικού μπορεί να παρέχει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης στην AI, καταγράφοντας κάθε κλήση που έγινε σε ένα μοντέλο και παρέχοντας συνεχή επαλήθευση δεδομένων και προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Μπορεί να παρέχει εποπτεία και συμμόρφωση για όλους τους τύπους της τεχνολογίας AI, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια για τους οργανισμούς.

Οι ηγέτες των οργανισμών πρέπει να ενσωματώσουν μέσα ασφαλείας στα μοντέλα AI-powered για να διασφαλίσουν την υπεύθυνη και ηθική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της θέσπισης προτύπων και της αξιοποίησης της αυτοματοποίησης λογισμικού που θα βοηθήσει τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της AI, όπως ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, την προκατάληψη και την ασφάλεια των δεδομένων. Παράλληλα, θα επιτρέψουν στους οργανισμούς να δημιουργήσουν μοντέλα αυτοματοποίησης που είναι αξιόπιστα και συμμορφούμενα, και που μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα στα υπάρχοντα συστήματα IT.

Η AI είναι μια τεχνολογία που επικεντρώνεται στον άνθρωπο, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αναπτύξουν ισχυρούς ψηφιακούς βοηθούς που ενισχύουν και

εξυπηρετούν την παραγωγικότητα των πολιτών και των εργαζομένων. Η στρατηγική διοίκησης πρέπει να συνδυάζει την καθοδήγηση και τη διακυβέρνηση της AI με την ενσωμάτωση της αυτοματοποίησης του λογισμικού, προσφέροντας ένα υπεύθυνο και ηθικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της δημόσιας υπηρεσίας. </p

1. Ποια είναι η δύναμη της Generative AI και της AI-powered αυτοματοποίησης;

Η δυνατότητα της Generative AI και της AI-powered αυτοματοποίησης να αναλύουν γρήγορα μεγάλα σύνολα δεδομένων έχει οδηγήσει σε ενημερωμένη λήψη αποφάσεων και σε υψηλή λειτουργική απόδοση σε πολλούς τομείς διοίκησης στον δημόσιο τομέα.

2. Ποια είναι τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζονται με την υπεύθυνη χρήση της AI;

Οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ανησυχίες σχετικά με την προκατάληψη, τις παραβιάσεις ασφάλειας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάρρευση της δημόσιας εμπιστοσύνης. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, η Λευκή Οίκος έχει εκδώσει ένα διαταγματικό έγγραφο με τίτλο “Ασφαλής, Αξιόπιστη και Αξιοπιστός Τεχνητή Νοημοσύνη”.

3. Ποιες προτείνονται στρατηγικές για τον υπεύθυνο συντονισμό της χρήσης της AI;

Οι οργανισμοί πρέπει να διορίσουν αρχηγούς τεχνητής νοημοσύνης, να δημιουργήσουν ένα εσωτερικό διοικητικό συμβούλιο για την AI και να δημιουργήσουν ένα Κέντρο Αριστείας για την αυτοματοποίηση.

4. Πώς μπορεί η AI να ενσωματωθεί στις υπάρχουσες διαδικασίες αποστολής για βελτιωμένα αποτελέσματα;

Η ενσωμάτωση της AI στις υπάρχουσες διαδικασίες αποστολής απαιτεί έναν πραγματικό ψηφιακό προσανατολισμό, όπου τονίζεται η συνεργασία με τους υπεύθυνους της αποστολής για την επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

5. Τι είναι η AI-powered αυτοματοποίηση και ποιες τεχνολογίες καλύπτει;

Η AI-powered αυτοματοποίηση καλύπτει μια σειρά τεχνολογιών, από τις τοπικές εφαρμογές της AI έως τα large language models (LLM) που έχουν κατακτήσει τη δημόσια φαντασία.

6. Ποια είναι τα κύρια ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υπεύθυνη χρήση της AI σε σχέση με την ασφάλεια δεδομένων;

Η αξιόπιστη χρήση της AI απαιτεί ακριβείς μέτρα για την εξασφάλιση ασφάλειας δεδομένων. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη διασφάλιση αξιόπιστων δεδομένων για βελτιωμένη απόδοση και την εφαρμογή αυστηρών μέτρων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών.

7. Ποια είναι η σημασία της εποπτείας και κανόνων διακυβέρνησης στα μοντέλα AI-powered;

Η εποπτεία και οι κανόνες διακυβέρνησης είναι σημαντικοί για την υπεύθυνη και ηθική εφαρμογή της AI. Αυτοί οι μηχανισμοί εξασφαλίζουν ότι η AI χρησιμοποιείται με ασφάλεια και συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που επιβάλλει ο οργανισμός.

8. Πώς η AI μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των πολιτών και των εργαζομένων;

Η AI επιτρέπει την ανάπτυξη ισχυρών ψηφιακών βοηθών που ενισχύουν την παραγωγικότητα των ανθρώπων. Μέσω της στρατηγικής διοίκησης, οι οργανισμοί μπορούν να ενσωματώσουν τη χρήση της AI στις διαδικασίες εργασίας, προσφέροντας ένα υπεύθυνο και ηθικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της δημόσιας υπηρεσίας.